BACK for GOOD. Ретроспектива 2011—2022

Багато хто з нас “виму­шені” зай­ма­ти­ся спра­ва­ми, що поси­лю­ють нашу краї­ну. Та наб­ли­жа­ють пере­могу України. Тим не менш, зараз вирі­ши­ли трош­ки (при­єм­но) пово­ру­ши­ти бек-каталог. Пригадати, про що Stereoigor роз­по­ві­дав в аудіо жур­налі (і не тіль­ки) з почат­ку його ство­рен­ня, з … Read More

Поделиться:

Stereoigor з’явиться на берлінському FluxFM радіо

Берлінська радіо­стан­ція FluxFM запро­си­ла у ефір веду­чо­го STEREOBAZA, українсь­ко­го музич­но­го жур­налі­ста та радіо-DJ Stereoigor. На хви­лях однієї з най­ці­каві­ших радіо­стан­цій у сто­ли­ці Німеччини – до того, музич­но близь­кої пер­шо­му аудіо жур­на­лу STEREOBAZA – наступ­но­го тиж­ня Stereoigor пред­став­ля­ти­ме най­ці­каві­ші, на його … Read More

Поделиться:

ПІСНІ ВОЄННОГО ЧАСУ: спецпроект Stereoigor | «Новое Время»

Півтора міся­ця вій­ни. Кажуть, близь­ко 45-ої доби над­зви­чай­ної ситу­а­ції у люди­ни насту­пає чер­го­вий етап пси­хіч­ної вто­ми. Яку важ­ко порів­ня­ти з вто­мою фізич­ною – яка зав­дя­ки щоден­но­му героїз­му диво­виж­них україн­ців доб­ре «відо­ма» багатьом з нас. Воїнам та волон­те­рам. Медикам та жур­налістам. … Read More

Поделиться:

«50 Світових Прайм-альбомів 2021» — спецпроект на Просто Раді.О

Прайм, як відо­мо, озна­чає кра­щий. Від вишу­ка­но­го нью­со­улу — до екс­пе­ри­ен­таль­но­го інді-попу. Від ста­діон­но­го денс-року — до трен­до­во­го хіп-хопу. 50 най­к­ра­щих лонг­плеїв року різ­ні. Але всі вони — Прайм. Торгівельна мар­ка PRIME пре­зен­тує свят­ко­вий спец­про­ект «50 світо­вих Прайм-альбомів 2021». З … Read More

Поделиться:

RECord Stories. Музыкальный сторителлинг: «Запись с историей, или История с записью»

«Если бы аудио жур­нал был видео жур­на­лом…» — помни­те ролик? Дошутились. Сегодня стар­ту­ет RECord Stories. Музыкальный сто­ри­тел­линг в фор­ма­те видео. Так ска­зать, «Запись с исто­ри­ей, или История с запи­сью». Малоизвестное об извест­ном. Музыкальные жур­на­лист­ские рас­сле­до­ва­ния — в том чис­ле, фак­таж … Read More

Поделиться:
1 2 3 4 29