StereoChoice2022 — вибір українських слухачів

2022. Страшний. Нам всім «трош­ки» не до музи­ки. Яким він від­зна­чи­вся для кож­но­го україн­ця — відо­мо. Залишимо його аудіо вті­лен­ня: 2022 у світо­вій музи­ці.   В два­надця­тий раз за історію #stereobaza — під­сум­ки року. Але тако­го року– впер­ше. Та, споді­ває­мось, … Read More

Поделиться:
Stereoigor — заборона в росії та беларусі

Stereoigor отри­мав забо­ро­ну на тери­торії росії та бела­русі. Про це ста­ло відо­мо з офі­цій­но­го листа від YouTube-серві­су. На тери­торіях рф та рб забо­ро­ни­ли англо­мов­ну пуб­ліка­цію автор­ско­го YouTube-каналу Stereoigor. Публікацію сві­жу – запис під­го­тов­ле­ної радіо­пе­ре­да­чі Ohrspiel by Stereoigor для бер­лінсь­кої УКХ-станції … Read More

Поделиться:
BACK for GOOD. Ретроспектива 2011—2022

Багато хто з нас “виму­шені” зай­ма­ти­ся спра­ва­ми, що поси­лю­ють нашу краї­ну. Та наб­ли­жа­ють пере­могу України. Тим не менш, зараз вирі­ши­ли трош­ки (при­єм­но) пово­ру­ши­ти бек-каталог. Пригадати, про що Stereoigor роз­по­ві­дав в аудіо жур­налі (і не тіль­ки) з почат­ку його ство­рен­ня, з … Read More

Поделиться:
Stereoigor з’явиться на берлінському FluxFM радіо

Берлінська радіо­стан­ція FluxFM запро­си­ла у ефір веду­чо­го STEREOBAZA, українсь­ко­го музич­но­го жур­налі­ста та радіо-DJ Stereoigor. На хви­лях однієї з най­ці­каві­ших радіо­стан­цій у сто­ли­ці Німеччини – до того, музич­но близь­кої пер­шо­му аудіо жур­на­лу STEREOBAZA – наступ­но­го тиж­ня Stereoigor пред­став­ля­ти­ме най­ці­каві­ші, на його … Read More

Поделиться:
ПІСНІ ВОЄННОГО ЧАСУ: спецпроект Stereoigor | «Новое Время»

Півтора міся­ця вій­ни. Кажуть, близь­ко 45-ої доби над­зви­чай­ної ситу­а­ції у люди­ни насту­пає чер­го­вий етап пси­хіч­ної вто­ми. Яку важ­ко порів­ня­ти з вто­мою фізич­ною – яка зав­дя­ки щоден­но­му героїз­му диво­виж­них україн­ців доб­ре «відо­ма» багатьом з нас. Воїнам та волон­те­рам. Медикам та жур­налістам. … Read More

Поделиться:
1 2 3 4 29