Stereoigor з’явиться на берлінському FluxFM радіо

Берлінська радіо­стан­ція FluxFM запро­си­ла у ефір веду­чо­го STEREOBAZA, українсь­ко­го музич­но­го жур­налі­ста та радіо-DJ Stereoigor.
На хви­лях однієї з най­ці­каві­ших радіо­стан­цій у сто­ли­ці Німеччини – до того, музич­но близь­кої пер­шо­му аудіо жур­на­лу STEREOBAZA – наступ­но­го тиж­ня Stereoigor пред­став­ля­ти­ме най­ці­каві­ші, на його дум­ку, музич­ні тре­ки. Ті, що вва­жає важ­ли­ви­ми для себе, та які впли­ну­ли на його смак.

YouTube видео

Також у рам­ках такої радіо-колаборації Stereoigor познай­о­мить німе­ць­ких слу­ха­чів з дея­ки­ми музи­кан­та­ми нової українсь­кої музич­ної сце­ни.
Кілька пісень проілюстру­ють, як ситу­а­ція з російсь­ким вторг­нен­ням впли­ну­ла на українсь­ких аудіо-митців, дея­кі з яких пере­бу­ва­ють зараз без­по­се­ред­ньо у зоні бой­о­вих дій.

УКХ-FM (у Берліні на часто­ті 100,6 MHz) та Simulcast ефір від­бу­деть­ся
у наступ­ну сере­ду, 6 лип­ня 19:0020:00 за цен­траль­ноєв­ро­пейсь­кий часом (за київсь­ким часом це 20:00—21:00)
з повто­ром у неді­лю, 10 лип­ня 22:00—23:00 (по Києву 23:00—00:00).

До того момен­ту тре­кліст, звіс­но, не обна­ро­дуєть­ся, щоб зали­ши­ти при­єм­ність музич­них сюр­при­зів.

Програма вий­де англійсь­кою мовою.

 

Протягом 4 тиж­нів піс­ля ефі­ру радіо­шоу також буде доступ­но як под­каст на офі­цій­но­му сай­ті стан­ції Fluxfm.de

Раніше на FluxFM в інтерв’ю пред­ста­ли гур­ти The National, Moderat, ново­зе­ланд­ка Benee (яка спів­пра­ц­ю­ва­ла, у тому числі, з Grimes), Maggie Rogers, The Tallest Man On Earth, актор Tom Schilling, Kraftklub, Franz Ferdinand, Shout Out Louds, MØ, Fink, MIA, Pantha du Prince та бага­то інших.

До речі, радіо за позив­ни­ми FluxFM мовить в ефірі в Берліні з 2011 — і саме того ж року у Києві почав вихо­ди­ти аудіо жур­нал STEREOBAZA.

Середа, 6/07/2022: 19:00—20:00, Берлін (Київ 20:00—21:00)
Неділя, 10/07/2022 (повтор):  22:00—23:00 (Київ 23:00—00:00)
Слухати у Берліні UKW 100,6 FM
Online: fluxfm.de

Також читати-СЛУХАТИ, архів: БЕРЛІНСЬКА ТРИЛОГІЯ ІНТЕРВ’Ю в STEREOBAZA

 

Stereoigor DJ-MIKS aus BERLIN (2018):

YouTube видео

 

YouTube видео

Поделиться: