Фільм Depeche Mode “Spirits In The Forest” покажуть в Україні 21/11/2019

Depeche Mode випус­ка­ють “Spirits In The Forest” — новий доку­мен­таль­ний фільм «за резуль­та­та­ми» сво­го остан­ньо­го на сьо­год­ні світо­во­го кон­церт­но­го турне Global Spirit Tour 2017—2018. Воно від­бу­ло­ся на під­т­рим­ку чотир­на­дця­то­го лонг­п­лею “Spirit”. Музична кіно­кар­ти­на буде пока­за­на у чет­вер, 21 листо­па­да одно­час­но у всьо­му світі. Це буде єди­ний кіно­по­каз стріч­ки «на вели­ко­му екрані». В Україні також у цю дату від­бу­деть­ся демон­стра­ція “Spirits In The Forest”, в тому числі, в Києві, Одесі, Харкові. Прем’єру в Україні пред­став­ляє ком­панія KyivMusicFilm.

Режисером філь­му — тра­ди­цій­но для біль­шо­сті усіх візу­аль­них робіт Depeche Mode почи­на­ю­чи з 1986 року — висту­пив нідер­ландсь­кий фото­ху­дож­ник, кліп-мейкер, кіно­ре­жи­сер Антон Корбейн. Їм були «заві­део­фік­со­вані» фіналь­ні шоу Global Spirit Tour, що гурт віді­грав у лип­ні 2018 в Вальдбюне (Berliner Waldbühne) — в теат­рі під від­кри­тим небом в Берліні. Berliner Waldbühne пере­кла­даєть­ся як «Берлінська лісо­ва сце­на», тож, поєд­нан­ня назви лока­ції з ім’ям 14-го аль­бо­му Depeche Mode “Spirit”, ймо­вір­но, наро­ди­ло ідею оза­гла­ви­ти кіно­стріч­ку «Духи у лісі». Крім очіку­ва­но яскра­вих кон­церт­них зйо­мок у фільм увій­шли осо­би­сті історії шістьох фанів, на яких дуже впли­ну­ла музи­ка гур­ту.

YouTube видео

В Global Spirit Tour музи­кан­ти віді­гра­ли близь­ко 130 кон­цер­тів, які поба­чи­ли понад 3 мільй­оні гля­да­чів. В тому числі, Depeche Mode висту­пи­ли у Києві в НСК «Олімпійський» 19 лип­ня 2017. На честь вихо­ду аль­бо­му у берез­ні 2017 з’явиловся пер­ше для нашої краї­ни інтерв’ю з фронт­ме­ном гур­ту Дейвом Гааном. Його у Мілані взяв українсь­кий жур­наліст та радіо-DJ, ведучий аудіо жур­на­лу STEREOBAZA — Stereoigor.

Його мож­на про­чи­та­ти, послу­хати або поди­ви­ти­ся відео-версію тут:

Після пока­зу “Spirits In The Forest” в Києві у Х.Л.А.М. [Художники Літератори Артисти Музиканти] запла­но­ва­но про­ве­сти DM-фан-вечірку, щоб зно­ву зга­да­ти та обго­во­ри­ти неза­бут­ні момен­ти висту­пів одно­го з най­к­ра­щих кон­церт­них гур­тів у світі — Depeche Mode. Та, зви­чай­но, потан­ц­ю­ва­ти. За DJ-пультом Stereoigor [Stereobaza] та Smirnov [AbyShoMusic].
Подробиці на сторін­ці DEPECHE after-movie PARTY:

Квитки надій­дуть у про­даж 26 верес­ня. Їх мож­на буде при­дба­ти на сай­ті Spirit In The Forest

Попередній «вели­кий лайв» Depeche Mode було також зня­то у сто­ли­ці Німеччини. 129-хвилинний «Live in Berlin» вий­шов 5 років тому, у листо­па­ді 2014. Він задо­ку­мен­ту­вав на честь три­на­дця­то­го студій­но­го аль­бо­му Depeche Mode «Delta Machine» (фраг­мент — ниж­че).

YouTube видео

Офіційна FB-сторінка “Spirits In The Forest” в Україні

Читайте / слу­хай­те також екс­клю­зиіне інтерв’ю Stereoigor з спі­взас­нов­ни­ком Depeche Mode — Энді «Fletch» Флетчером:

Поделиться: