ПІСНІ ВОЄННОГО ЧАСУ: спецпроект Stereoigor | «Новое Время»

Півтора міся­ця вій­ни.

Кажуть, близь­ко 45-ої доби над­зви­чай­ної ситу­а­ції у люди­ни насту­пає чер­го­вий етап пси­хіч­ної вто­ми.
Яку важ­ко порів­ня­ти з вто­мою фізич­ною – яка зав­дя­ки щоден­но­му героїз­му диво­виж­них україн­ців доб­ре «відо­ма» багатьом з нас.
Воїнам та волон­те­рам.
Медикам та жур­налістам.
Пожежним та дипло­ма­там.
Кожному, хто на своє­му фрон­ті наб­ли­жає нашу Перемогу над воро­гом.

Підтримка може прий­ма­ти різ­ні фор­ми.
У спец­про­ек­ті «Пісні воєн­но­го часу» знай­о­ми­мо­ся з нови­ми українсь­ки­ми запи­са­ми, що народ­жу­ють­ся саме зараз, в епі­цен­трі істо­рич­них подій, яким ста­ла Україна.

До того ж, стар­тує­мо з однією з най­по­міт­ні­ших кола­бо­ра­цій:

YouTube видео

Читати/слухати також в Телеграм-каналі t.me/stereobaza

Поделиться: