StereoUkraine [#023]: HINDU # Людська Подоба

HINDU

HINDU — псев­донім, що «при­хо­вує» киян­ку Таню Янковську,
Це такий, як вона сама каже, «DIY-one-man-band».
Якщо бути більш точ­ни­ми — «DIY-one-woman-band», що пра­ц­ює в режи­мі пов­ної авто­ном­но­сті.

Таня скла­дає та запи­сує свої мрій­ливі та мелан­хо­лій­ні піс­ні само­стій­но у домаш­ній студії та усією своєю діяль­ністю дово­дить, наскіль­ки, на дум­ку артист­ки, перебіль­ше­ни­ми є ролі про­дю­серів, зву­ко­ре­жи­серів та гро­мізд­ких оркест­рів:

“HINDU — це, сво­го роду, екс­пе­ри­мент, щоб перевіри­ти, наскіль­ки неза­леж­ним може ста­ти артист, чи мож­на замі­ни­ти собою цілу групу. Саме тому всі піс­ні ство­рю­ють­ся і запи­су­ють­ся у моїй домаш­ній студії без допо­мо­ги інших музи­кан­тів». 

Після вихо­ду сво­го дебют­но­го EP «Spark» у жовтні 2016, HINDU поманд­ру­ва­ла зі свої­ми мрій­ли­ви­ми шоу по Україні, Великобританії та висту­пи­ла на фести­ва­лях у Німеччині, Італії та Тунісі.

Зараз Таня спів­пра­ц­ює з лей­б­лом Manimal Vinyl з Каліфорнії, що рані­ше випус­кав запи­си Warpaint та Yoko Ono, а також закін­чує свій лонг­плей, що має вий­ти вже до кін­ця 2018 року.

YouTube видео

Сторінка HINDU у Facebook

ЛЮДСЬКА ПОДОБА

Гурт «Людська Подоба» був зас­но­ва­ний у 2012 році у Кієві.

Основа твор­чо­сті групи поля­гає у екс­пе­ри­мен­тах зі зву­ком, що доз­во­ля­ють пред­ста­ви­ти слу­ха­чам нове аван­гардне поп-звучання. Універсальна музич­на мова “Людської Подоби” пов’язує жит­тя, любов і кра­су, вона роз­по­ві­дає про зни­щен­ня кор­донів, сте­рео­ти­пів і стан­дар­тів. Джерелами натх­нен­ня колек­ти­ву є ген­дер­ні питан­ня, сек­су­аль­ність, людсь­кі від­но­си­ни, любов та її від­сут­ність.

Склад групи:
Анатолій Бєлов – тек­сти, вокал
Георгій Бабанський – музи­ка, син­те­за­то­ри
Іванна Ярема – бек-вокал
Олександр Ратушняк – бара­ба­ни

27 верес­ня 2018 гурт “Людська Подоба” випу­стив пер­ший дов­го­гра­ю­чий аль­бом «ВОЛНЫДОРОЖКИБАРАШКИ». Альбом доступ­ний на ресур­сі Bandcamp.

Лайв-презентація лонг­п­лею «Людська Подоба» від­бу­деть­ся у Київському Пінчук-Арт-Центрі у сере­ду, 28 листо­па­да

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

Читайте / слу­хай­те також екс­клю­зивне інтерв’ю Stereoigor з сестрами-засновницями аме­ри­кан­ско­го кабаре-гурту CocoRosie:

Поделиться: