StereoUkraine [#026] Cape Cod # DZ’OB

CAPE COD

Cape Cod — елек­трон­ний про­ект київсь­ко­го саунд-продюсера і музи­кан­та Максима Сікаленка.
Дебютний аль­бом — «Cult» — Максим випу­стив у 2016.

Музикант також є влас­ни­ком лей­б­лу Kiev House, що видає музи­ку виключ­но київсь­ких про­дю­серів.
У 2018 році Cape Cod випу­стив дру­гий аль­бом «Echoes». У записі аль­бо­му взя­ли участі вокалі­сти з США, Великобританії, Ірландії. Новий аль­бом при­свя­че­ний темі інфор­ма­цій­но­го шуму. У листо­па­ді 2018 го року Cape Cod отри­мав пре­мію Jagermeister Music Awards в номі­на­ції кра­щий елек­трон­ний про­ект року.

YouTube видео

DZ’OB

Не часто така екс­пе­ри­мен­таль­на музи­ка зву­чить в радіо­е­фірі – але ж ми дослід­жує­мо сучас­ну українсь­ку сце­ну у куль­тур­но­му про­ек­ту StereoUkraine на Просто Радиі.О.

DZ’OB – елек­тро­аку­стич­ний ансамбль, що грає музи­ку в жан­рах IDM, тех­но, драм-н-бейс. Був Заснований в 2014 році.

DZ’OB поєд­ну­ють драйв та енер­ге­ти­ку елек­троніки з точ­ністю та нестан­дарт­ни­ми іде­я­ми ака­де­міч­ної музи­ки.

Попередній реліз DZ’OB – «Basement Suite» —  був назва­ний кра­щім міні-альбомом за вер­сією одра­зу трьох українсь­ких музич­них видань: KarabasLive, LiRoom та Muzmapa. 7‑го груд­ня 2018 від­був­ся реліз (третьо­го) міні-альбому «Being for Throbbing».

Склад:
Василь Старшинов — гобой
Сергій Білокінь — клар­нет
Олексій Старшинов — фагот
Ірина Лі — скрип­ка
Олексій Бадін — віо­лон­чель
Максим Андрух — елек­троніка

YouTube видео

Поделиться: